Pretraga za:

Kategorija: Kritičko teorijski tekst

Autor: Branislav Folić

Naslov: Nova škola arhitekture u Beogradu

Izdavač: Arhitektonski fakultet u Beogradu

Godina objavljivanja: 2017.

Promene u nastavnim programima visokoškolskih ustanova imaju skoro uvek dalekosežne posledice na razvoj struke. U našoj istorijografiji još uvek je nedovoljno proučen period Nove škole, odnosno period radikalnih promena u nastavnim programima i organizaciji studija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Odjeci ovih promena na arhitekturu u Beogradu i Srbiji odvijali su se u perioodu od 1968. do 1974. godine. Naime, događaji povodom reforme, sprovedene s ciljem stvaranja Nove škole, osetili su se van okvira Fakulteta, čak i Univerziteta, i u određenim segmentima bili su integralni deo mnogo širih i dubljih društvenih promena, ideološke i političke tranzicije i sastavni deo stvaranja nove „demokratske atmosfere“ u SFRJ. Time se Nova škola predstavila kao jedan od važnih momenata prema kojima se mogla sagledati priroda društvene i kulturne tranzicije u navedenom periodu. To je bio jedan od ključnih perioda

u celokupnoj istoriji socijalističke Jugoslavije. Na čelu pokreta za Novu školu nalazio se profesor Bogdan Bogdanović (1922-2010). Uložen je veliki trud da se istraži reforma školovanja arhitekata u osetljivom periodu društvenopolitičkog i kulturnog razvoja Jugoslavije, koja se u tom periodu političkog previranja otvarala ka novim međunarodnim kulturnim tendencijama. Posledice tog previranja, u okviru kojih se odvijala i reforma u vidu Nove škole ostavile su dugoročne posledice u svim oblastima života država koje su mnogo kasnije izvedene iz tada jedinstvene Jugoslavije.

U knjizi su analizirane vrednosti Nove škole kroz interdisciplinarno sagledavanje arhitektonske struke, kroz nove pedagoške modele, kroz odnose između studenata i profesora, kroz nove metodologije u okviru školskog procesa i kroz funkcionisanje Nove škole na principima samoupravljanja. Nova škola je sastavni deo procesa reforme društva, ideološke tranzicije i političke liberalizacije. U pokušaju da se odredi mesto Nove škole, došlo se do njene naučne spoznaje, perioda koji je predhodio, njenog nastajanja i perida koji je usledio kasnije, tj. domet Nove škole, posebno u okviru pomenutih procesa.