Pretraga za:

Kategorija: Realizovano djelo

Autori: prof. dr Rifat Alihodžić, dipl. inž. arh., mr Elvira Muzurović, dipl. inž. arh. / Arhing Inženjering

Naslov: Administrativni objekat opštine, Petnjica

Saradnik: Mirza Mulić, dipl. inž. arh.

Investitor: Direkcija javnih radova

Godina realizacije projekta: 2015–2017.

Petnjica: najmlađa administrativna jedinica u Crnoj Gori sa svega cca 6.800 stanovnika. Dobila je status opštine 2013.godine. Zahvata područje zvano Bihor koje je u srednjem vijeku imalo status župe. Iz tog doba, poznato je i značajno fortifikaciono utvrđenje čije ruševine još postoje i čekaju obnovu. Petnjica je malo naselje koje ima određene urbane karakteristike. Kao najznačajniji kulturno istorijski spomenik, u okviru urbanog tkiva nalazi se trospratna džamija. Rađena je u stilu narodnog graditeljstva. U disperzivnoj i dosta nesređenoj urbanoj matrici, trebalo je isprojektovati objekat koji će pružati sve administrativne usluge potrebne građanima i ukazati na moguće pravce u arhitektonskom oblikovanju budućih objekata, jer postojeći posjeduju nizak nivo koji ne prati respektabilan kontinuitet naslijeđenog graditeljstva. Sama lokacija je određena urbanističkim planom. Objekat se nalazi na vrhu naselja, sagledava se sa većine pozicija što mu daje i značajan simbolički karakter. Njegova razmjera je komponovana pažljivo sa težnjom da se uklopi u postojeću matricu. Nalazeći inspiraciju u ostacima fortifikacije Bihor, objekat je lociran na kamenom zidu od lokalnog materijala. Korpus objekta, uključujući i krov projektovan u bijeloj boji, koji ima simboliku „bijelog dvora“ kako već građanu ovu kuću zovu. Arhitektonsko

oblikovanje je odraz transpozicije naslijeđene lokalne arhitekture, nastale simbiozom dinarske i orijentalne kuće. Nju karakteriše kamen, bijeli malter i drvena obloga sa doksatima na fasadi koji daju upečatljiv oblikovni izraz, inače prisutan kod dosta objekata u Polimlju.