Pretraga za:

Kategorija: Realizovano djelo

Autor: Rifat Alihodžić / Arhing Inženjering

Naslov: Porodični stambeni objekat – Vila Metko, Bijelo Polje

Saradnica: Gordana Rovčanin

Investitor: Brvčak Mensur

Godina realizacije projekta: 2015–2017.

Specifičnosti lokacije ponudile su određeni kontekst koji je pažljivio sagledan I pretočen u arhitektonski izraz. Zatečeno urbano tkivo čine kuće jednoporodičnog stanovanja koje su novije gradnje, niskog nivoa kreativnosti sa jakim nasleđem utilitarno tretirane arhitekture iz komunističkog perioda . Lokacija objekta izlazi na usku ulicu sa koje se pruža pogled na crkvu Svetog Petra iz XII vijeka . Ova vizura je obogaćena sa dominantnim tornjevima crkve, koji formiraju snažan portal. Ova slikja je značajno uticala na oblikovanje kuće koja čvrstim okvirom lođe podržava pomenutu geometriju. Ovim postupkom interpretiran je odnos prema širem okruženju i manifestovano poštovanje prema jednoj nesumnjivoj vrijednoisti koja nosi arhitektonske i istorijske atribute. U ovoj sredini još uvijek arhitektura porodičnog stanovanja nije dobila značajno mjesto već se objekti rješavaju na tipski način bez većeg sagledavanja ambijenta i specifičnosti lokacije. U projektantskom procesu pošlo se sa namjerom da sa ovom kućom to ne bude slučaj. Pokušalo se sa drugačijim pristupom, uvažavajući sve značajne zatečene vrijednosti i pokušajem eliminacije svega što nije dobro, pa je nastala kuća koja je duboko kontekstualna. Lokacija objekta je uska prema ulici sa izraženom dubinom parcele. Sa svih strana, osim ulične, na ivicama parcele nalaze se izgrađeni objekti. U takvoj situaciji objekat je koncipiran tako da se izbori za dobre vizure kao i sunčevu svjetlost. Takođe, sa ulične strane, pored postojećeg objekta nalazi se respektabilno četinarsko drveće koje je predstavljalo izazov da se može vizuelno zahvatiti i postati sastavnim dijelom enterijera. Nabrojani elementi su postali opredeljujući razlog za kocepciju volumena kako po horizontali tako i po vertikali.